VACATUREKRANT MEDEWERKER BREDE SCHOOL WIJKARRANGEMENT
Dit artikel is geplaatst op Jun 9, 2007

  
 
Deze vacaturekrant is een initiatief van: het JOS
De vacaturekrant is verspreid onder alle schoolbesturen voor het (speciaal) basisonderwijs, Stichting De Meeuw, Stichting WGI, CWI, onderwijsbalie JOS en welzijns- en kinderopvanginstellingen in Rotterdam. Losse exemplaren zijn op te vragen bij de Stichting WGI, Postbus 23244, 3001 KE Rotterdam

De Gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad vinden een brede ontwikkeling van kinderen belangrijk. Alle kinderen in Rotterdam dienen de mogelijkheid te hebben in aanraking te komen met verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst of muziek. Door nieuwe dingen te doen kunnen kinderen zich ontwikkelen, veel leren over zichzelf en de wereld om hen heen. De Gemeente Rotterdam wil kinderen de kans geven om aantrekkelijke en zinvolle activiteiten te doen. Het project 6-uur-plus arrangementen voorziet hierin. Vanaf september 2007 zal op tien scholen een volledig dagarrangement worden ingevoerd wat wil zeggen dat onderwijs en andere activiteiten alsmede opvang geïntegreerd worden in een arrangement voor alle kinderen van 8.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s avonds en wel voor minimaal 2 dagen per week. In het volledig dagarrangement zullen vakkrachten ingezet worden en zal op de school een coördinator werkzaam zijn.
Op circa dertig scholen wordt een wijkarrangement ingericht waarbinnen er minimaal 6 uur per week, na schooltijd, aan zoveel mogelijk kinderen activiteiten worden aangeboden. Voor dit project zijn mensen nodig. Binnen het wijkarrangement zal er op wijkniveau een coördinator aangesteld worden en zal er per school een medewerker brede school actief zijn.
Functie medewerker brede school
Er zijn 16 vacatures voor de medewerker brede school beschikbaar vanaf september 2007. De taken van de medewerker brede school zijn vooral gericht op de coördinatie van de activiteiten en het zorgdragen voor opvang van kinderen op gezette tijden. De functiebeschrijving treft u aan op pagina 2 van deze krant.
Opleidingseisen
Voor de functie van medewerker Brede School is een MBO 3 of 4 niveau vereist. Voor deze baan heeft u kennis en vaardigheden nodig. Als u wordt aangenomen als medewerker brede school moet u verplicht scholing volgen. Deze scholing start na september 2007.
Functiebeschrijving medewerker brede school
De medewerker Brede School is onder (eind) verantwoordelijkheid van een leidinggevende in een instelling verantwoordelijk voor:
• de begeleiding van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in binnen en buitenschoolse situaties;
• het bijhouden van de dagplanning van de kinderen die aan activiteiten deelnemen;
• de registratie van deelname van kinderen aan activiteiten;
• het in overleg met leerkrachten, vakkrachten, bso en buurtmakelaar regelen van de transfer van kinderen tussen activiteiten en lessen;
• het begeleiden en zonodig ondersteunen van vakkrachten en vrijwilligers in tussen en naschoolse opvang;
• het coördineren van de tussenschoolse opvang;
• het middels observatie en verslaglegging signaleren van sociaal-pedagogische problemen bij kinderen en deze bespreken met de collega’s;
• gedurende de werkdag bereikbaar zijn voor kinderen, ouders, vakkrachten, de buurtmakelaar en teamleden;
• het bedenken, organiseren en zelfstandig begeleiden van binnen en buitenschoolse activiteiten, op het gebied van sport, spel en kunstzinnige vorming, voor individuele en kleine groepjes kinderen met name gericht op de bevordering van de sociale competenties;
• deelname aan overleg met het team inclusief de daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
• het verrichten van dienstverlenende taken gericht op een goede voortgang van de activiteiten.
• deelname aan (bij)scholing en het bijhouden van vakliteratuur
De werkzaamheden worden niet volledig zelfstandig, veelal in (direct) samenspel met medewerkers uit het onderwijs en het sociaal-cultureel werk of buitenschoolse opvang uitgevoerd.
Kennis en vaardigheden medewerker brede school
De medewerker brede school beschikt over de volgende competenties:
1. De medewerker brede school kan goed communiceren met kinderen, ouders en collega’s.
2. De medewerker brede school kan reflecteren op eigen handelen.
3. De medewerker brede school handelt conform de pedagogische en didactische visie van de school.
4. De medewerker brede school draagt bij aan het ontwikkelen, opbouwen en in stand houden van een leef- en werkklimaat waarin kinderen en opvoeders zich gerespecteerd en veilig voelen.
5. De medewerker Brede School organiseert en/of biedt kinderen de hulp en het houvast dat ze nodig hebben om zich in binnen- en buitenschoolse situaties verder te kunnen ontwikkelen. Hij/zij kent het onderscheid tussen wat kinderen in hun vrije tijd doen en gedurende de tijd op school en kan aan de hand van deze kennis noodzakelijke activiteiten voor het realiseren van deze behoefte organiseren. Hij/zij zal de doorgaande lijn tussen de verschillende leefwerelden voor kinderen mede vorm geven.
6. De medewerker Brede School kan, in samenspraak met de werkgever, zijn opvattingen en bekwaamheden ten aanzien van de verschillende aspecten van beroepsuitoefening onderzoeken en ontwikkelen.
7. De medewerker Brede School kan op basis van kennis van de binnen- en buitenschoolse leerprocessen voor kinderen een krachtige leef- en werkomgeving realiseren.
8. De medewerker Brede School kan bijdragen aan het realiseren van samenwerkingsrelaties van mensen en instellingen die onderdeel zijn van de Brede School.
Inschaling
De functie medewerker brede school wordt ingeschaald in schaal 6 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Vacatureoverzicht medewerker brede school
Naam school Bestuur* Vacature-
nummer Wijk Naam en telefoonnummer directeur Omvang functie
De Waaier BOOR MBS01 Crooswijk-Rubroek Dhr. R. Bos (adjunct)
010-4116723 0,9 FTE
Oscar Romero RVKO MBS02 Crooswijk-Rubroek Dhr. G. Kreugel
010-4127318 0,9 FTE
Kon. Wilhelmina VPCS MBS03 Crooswijk-Rubroek Dhr. A. Hartman
010-2130296 2 x 0,9 FTE
Waalse School VPCS MBS04 Crooswijk-Rubroek Dhr. P.W. Koster
010-4130405 0,9 FTE
Vier Leeuwen BOOR MBS05 Crooswijk-Rubroek Mevr. B.A. Becht
010-4126573 0,9 FTE
Pr. Margriet PCBO Zuid MBS06 Spangen Dhr. J. Posthuma
010-4371800 2 x
0,9 FTE
Vierambacht BOOR MBS09 Nieuwe Westen Dhr. D. van de Wege
010-4771883 0,9 FTE
Beatrix
Hoeksteen
Over de Slinge
Koppeling (sbo) PCBO Zuid
PCBO Zuid
BOOR
PCBO Zuid MBS10 Pendrecht Dhr. J. Verschoor (Beatrix)
010-4802816 0,9 FTE
(werkplek op 4 scholen en 5 locaties)
Toermalijn BOOR MBS11 Zuidwijk Dhr. H. Weggemans
010-4803603 2 x
0,9 FTE
Paus Joh.s. RVKO MBS12 IJsselmonde Mevr. T. Spruit
010-4199622 0,9 FTE
Jacobus RVKO MBS13 Meeuwenplaat Mvr. M. Koevoets
010-2950095 0,9 FTE
Jozefschool RVKO MBS14 Hoek van Holland Dhr. G.W.M. v.d. Zalm
0174-382763 0,9 FTE
Rijckevorsel BOOR MBS15 Hoek van Holland Mw. A. van Ooijen
0174-382346 0,9 FTE
* zie onderstaand kader voor toelichting op de schoolbesturen
De schoolbesturen toegelicht
BOOR staat voor bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.openbaaronderwijsrotterdam.nl.
RVKO staat voor Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op www.rvko.nl.
PCBO Zuid staat voor Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Rotterdam-Zuid. Meer informatie kunt u vinden op www.pcbo-rotterdam.nl.
VPCS staat voor Stichting Verenigde Protestants Christelijke scholen. Meer informatie kunt u vinden op www.vpcs.nl.
Solliciteren ?
We hopen natuurlijk op veel enthousiaste sollicitanten. U kunt uw sollicitatie en CV richten aan het WGI, t.a.v. drs W. Rijndorp-Kreft, Postbus 23244, 3001 KE Rotterdam. Wij verzoeken u in uw brief het/de vacaturenummer(s) te vermelden van de school of scholen waarop u graag werkzaam wilt zijn. Het WGI zorgt ervoor dat uw sollicitatie bij de juiste school of scholen terecht komt.
Een selectiecommissie beoordeelt de sollicitatiebrieven en kiest de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. Zij kijken naar de kwaliteit van uw opleiding, uw ervaring en uw enthousiasme.
Een praktijkopdracht kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
In de selectiecommissie voor de medewerker brede school zitten:
- de directeur van de school waar u solliciteert,
- eventueel een andere medewerker of betrokkene bij de school,
- een medewerker van Stichting de Meeuw.
De sluitingstermijn voor de werving is 18 juni 2007. Uw brief met CV moet dus voor 18 juni 2007 zijn gestuurd naar de Stichting WGI.
U hoort binnen 2 weken of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Indien u niet wordt uitgenodigd, ontvangt u een officiële afwijzing per brief.
De gesprekken worden in juni en juli 2007 gevoerd. De exacte data verneemt u als u wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Per 1 september 2007 treden de brede school medewerkers in dienst bij de Stichting WGI en worden zij tewerkgesteld op de scholen.
Veel gestelde vragen
Bij wie kom ik in dienst ?
U komt in dienst bij de Stichting WGI (Werkgeversinstituut). Inhoudelijk is de school uw ‘baas’. Dus: u staat bij het WGI op de loonlijst, maar het WGI bemoeit zich niet met uw dagelijks werk. Dat doet de schooldirecteur.
Wanneer ga ik beginnen ?
U wordt per 1 september 2007 aangesteld bij het WGI.
Wat voor soort contract krijg ik ?
U krijgt een contract voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot het einde van het project. De duur van het project is in ieder geval gegarandeerd voor de duur van deze collegeperiode, te weten tot 2009-2010.
Voor hoeveel uur word ik aangesteld ?
U wordt aangesteld voor 32 uur per week of een FTE van 0,9. Omdat u in de vakanties niet hoeft te werken, gemiddeld 12 weken per jaar, wordt van u verwacht dat u in de 40 lesweken 5 uur extra werkt. Hiermee komt u op een gemiddelde van 32 uur per week en bent elke schoolvakantie vrij. Het kan zijn dat de directeur u vraagt te werken in een vakantie, u heeft dan recht op compensatie van deze uren gedurende de schoolweken.
Wat gaat de medewerker brede school verdienen ?
De medewerker brede school wordt aangesteld in schaal 6 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening; minimaal
€ 1.817,00 en maximaal € 2.556,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. De medewerker brede school wordt aangesteld voor 0,9 FTE, wat inhoudt dat u maximaal € 2.300,40 bruto per maand kunt verdienen.
Volg ik de scholing in mijn eigen tijd of onder werktijd ?
U volgt de scholing als genoemd in deze folder onder werktijd. Indien u een dagopleiding volgt, is studieverlof mogelijk.
Wie kunnen op deze functie solliciteren ?
Iedereen die een opleiding op MBO 3 of hoger heeft afgerond en denkt geschikt te zijn voor deze functie. Een voorwaarde voor een aanstelling is wel dat u een verklaring van goed gedrag kunt overleggen. U kunt een dergelijke verklaring opvragen bij de Gemeente Rotterdam.
Mag ik op meer dan één vacature reageren ?
Ja, dat mag.
Aan wie moet ik mijn sollicitatiebrief richten ?
Aan de Stichting WGI, t.a.v. drs W. Rijndorp-Kreft, Postbus 23244, 3001 KE te Rotterdam. Wij verzoeken u in uw brief het/de vacaturenummer(s) te vermelden van de school of scholen waarop u graag werkzaam wilt zijn. Het WGI zorgt ervoor dat uw sollicitatie bij de school terecht komt.
Waar kan ik meer informatie krijgen ?
U kunt meer informatie vinden op de vacaturepagina’s van de sites van:
- Stichting De Meeuw: www.de-meeuw.nl.
- Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving: www.josopschool.nl (Brede School Rotterdam).
Op deze sites vindt u een overzicht van de nog openstaande vacatures alsook de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de functie medewerker brede school en functie- en competentieprofielen van de andere functies binnen het project. Ook een model sollicitatieprocedure en een model sollicitatiecode kunt u op de website vinden.
Informatie over de stichting WGI kunt u vinden op www.stichting-wgi.nl.
Informatie over de school kunt u opvragen bij de school waar u wilt solliciteren. De telefoonnummers staan in deze folder.