De Pendrecht Universiteit zit boordevol lessen uit deze Rotterdamse wijk. De docenten, wetenschappelijk medewerkers, professoren en eredoctors zijn bewoners van de wijk, trots op hun wijk en klaar voor de toekomst!
Binnen Vitaal Pendrecht werken ze samen met instanties, ondernemers en politici voor meer verbeteringen in hun wijk.

 

 

 

Projectplan Pendrecht Universiteit (De Lerende Wijk)

Doelstelling:
De Pendrecht Universiteit is een universiteit (kenniscentrum)van bewoners onderling, waarin àlle bewoners passen.
Het doel is dat er weer een duurzame samenleving ontstaat waar je trots op kunt zijn dat je er deelgenoot van bent geweest.


 

Bekijk de videopresentatie met Bien Hofman

Het middel is dat de bewoners colleges geven aan professionals.

 1. Onder professionals verstaan we locale ambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, zorginstellingen en andere belanghebbende organisaties en politici, met als doel kennis van de bewoners aan hen over te dragen over onderwerpen die hen bezighouden. Veiligheid kan zo’n onderwerp zijn.
 2. Binnen dat kenniscentrum wordt eveneens geprobeerd latente vaardigheden van de bewoners zichtbaar en voor de gemeenschap inzetbaar te maken.
 3. De normen en waarden die mensen hebben mee gekregen van uit hun achtergrond en verleden met elkaar op een positieven manier met elkaar te delen, met als doel om een grotere binding binnen de leefgemeenschap te krijgen.
  Zelfredzaamheid.

Vertrekpunt:

 1. De Bewoners Organisatie Pendrecht zelf als mede de bewoners in de wijk zijn in de afgelopen jaren in toenemende mate.
  enorme wisseling van de bemanning van functies.
 2. 2.de culturele samenstelling van de bewoners is in de afgelopen jaren drastisch veranderd, met alle sociale, culturele en financiële aspecten tot gevolg hebbende.
 3. 3.Dit heeft een zeer stigmatiserend karakter gekregen, wat op zich geen positieve bijdrage in het vitaliseren van de wijk heeft.

 

De Inrichting:

 1. Uit een samenspraak van Pendrecht Zet Door en de deelgemeente is de Kunst en Cultuur faculteit ontstaan. De deelgemeente heeft Bureau BAF opgedragen om samen met Vitaal Pendrecht dit handen en voeten te geven.
  De bedoeling is om via dit platform de bewoners zelf anderen van hun kennis en ervaring deelgenoot te maken.
 2. Sport faculteit bestaat uit samenwerking met de sportverenigingen om middels clinics de mogelijkheden tot binding met je leefomgeving te versterken.
 3. Binnen onze multiculturele samenleving leven diverse godsdiensten. D.m.v. de Theologische faculteit wordt getracht om samen tot nieuwe idealen te komen.
 4. Medische faculteit Door de sterke wijzigingen in het zorgstelsel en de gewijzigde samenstelling van de multiculturele samenleving is er een discrepantie ontstaan tussen de standaard en de werkelijke behoefte van vraag en aanbod.
  Het uiteindelijke doel is een platform te creëren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
 5. Faculteit van de Vernieuwing Het mobiliseren van wensen en gedachten van de bewoners met betrekking tot de inrichting van en beheer tijdens de herstructurering van de leefomgeving.

Bestuur Pendrecht Universiteit.
De Stichting Vitaal Pendrecht is eigenaresse van de Pendrecht Universiteit.

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter wordt benoemd uit het Stichtingsbestuur van Stichting Vitaal Pendrecht
De overige leden van het Bestuur zijn:
a. een ander lid van het Stichtingsbestuur met als functie penningmeester cq secretaris.
b. De voorzitters van elke faculteit
c. Één lid namens de Bewoners Organisatie Pendrecht
d. Éen lid van de Raad van Advies.

Bezoldiging:
Werkelijke kosten kunnen gedeclareerd worden.

Bemensing aansturing Faculteiten

 1. Voorzitter is een bewoner met sterk ontwikkelde leiderscapaciteiten.
 2. Ondersteuning vindt plaats door een professional
 3. Éen of meer bewoners met een sterke affiniteit voor de betreffende faculteit.

Financiële middelen:
Met dit plan beogen we te passen binnen de nationaal, regionaal en plaatselijke doelstellingen tot vitalisering van de leefomgeving.
Voorbeelden van werving voor de benodigde financiële middelen zijn:
• Europese Stimuleringsfondsen
• Nationaal opererende Welzijnsfondsen
• Nationale subsidieregelingen
• Provinciale subsidieregelingen
• Particuliere Welzijnsfondsen
• Fondsen van Woningcorporaties
• Gemeentelijke subsidies
• Sponsoring

Kritische succesfactoren:
1. De meningen van de bewoners van de wijk staan centraal
2. Een Open Deur beleid en daardoor zéér laagdrempelig.
3. Creatief in het anticiperen op de behoefte van de bewoners voor het bereiken van de
gestelde doelstellingen.
4. Het hele activiteiten plan is uitsluitend op één wijk gericht.
5. Bewezen om met weinig of geen middelen een hoge participatie te bewerkstelligen, bewoners aan te zetten tot activiteiten en te binden.
6. Aanspreekbaar zijn buiten het normale dagvenster.

Bedreigingen:
Bij de toename van de waardering van de succesfactoren loopt men het risico dat het een politiek issue wordt en dan aan zijn succes ten onder gaat omdat dan niet beantwoord zal worden aan het geformuleerde onder de kritische succesfactoren.


Activiteitenplan

 1. Nieuwsgaring. Op de site van Vitaal Pendrecht staat een pagina onder de naam Pendrecht Universiteit. Deze pagina zit boordevol informatie over de activiteiten van bewoners uit de wijk. Op de site staan nieuwsberichten en worden eveneens streaming-video filmpjes vertoond. Deze filmpjes komen vanuit Studio Pendrecht. Voor die studio wordt de toneelwinkel gebruikt.
 2. Kinderraad. Ieder jaar wordt op 23 april Internationaal Kinderfeest gevierd. Dan vindt de zitting van de kinderraad plaats. Op die dag besturen kinderen in de leeftijd van de achtste groep van de basisschool de deelgemeente. Door het hele jaar heen worden activiteiten kindgericht georganiseerd om materiaal te verzamelen voor de zitting van de kinderraad. Ook wordt er gestreefd naar een spraakmakend educatieve uitstapje met de kinderen van de achtste groep.
 3. Colleges van de Pendrecht Universiteit. Door het jaar heen vinden colleges van bewoners plaats. De onderwerpen worden ingegeven door de actualiteit of door vragen van zowel bewoners als instanties.
 4. Bijeenkomsten Raad van Advies. Vier keer per jaar komt de Raad van Advies bijeen. De raad denkt mee over en ontwikkelen samen met bewoners activiteiten en nieuwe projecten.
 5. Wielerronde van Pendrecht. Jaarlijks vindt de wielerronde van Pendrecht. Tevens wordt uit de bewoners ieder jaar een nieuwe Miss-Pendrecht verkozen en worden nieuwe wedstrijd, zoals een scootmobiel-, prominenten race en een dikke bandenrace aan de ronde toegevoegd.
 6. Sportclinics. Door het jaar heen wordt in samenwerking met sportverenigingen clinics in allerlei soorten sport gehouden.
 7. Kunst & Cultuur. Naast het toneelproject met BAF wordt er ook allerlei andere kunst en cultuuruitingen van bewoners aandacht besteed.
 8. Dialoog tussen de religies en concerten. In de Theologische faculteit worden dialogen gehouden om de samenhang tussen de verschillende idealen in de geloofsovertuigingen in de wijk helder te krijgen.
 9. Panels rond de gezondheidszorg. Jaarlijks worden vier panels belegd om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.
 10. Inspraak rond herstructurering en beheer. In de Vernieuwingsfaculteit worden bewonersdiners, schouwen en informatiebijeenkomsten georganiseerd om de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen en over te brengen aan de professionals.
 11. Rondleidingen, conferenties en internationale contacten t.b.v. kennis updating. De bewoners geven introductie colleges aan nieuwe bewoners en professionals.
 12. Kerstfeest. Kerstfeest is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. De lichtjes van de hoogste kerstboom van Rotterdam worden ontstoken door prominenten. Rond de boom vindt een feest plaats dat een kroon op het werk door het jaar van de Pendrecht Universiteit moet zijn.
  Tevens zit hierin Bewoners koken voor Bewoners en het kerstfeest voor bewoners met een beperking georganiseerd.